Definitie

Het woord zwaartekracht is afgeleid van het Latijnse woord “gravis”, dat zwaar betekent. In het engels heet het gravity. De zwaartekracht is een gewichtige zaak! Hoe groter de massa van het voorwerp, des te groter is de zwaartekracht die daarop uitgeoefend wordt. Vandaar dat we onderstaande formule gebruiken om de zwaartekracht te berekenen

F_z=mg\!

De F- in deze formule staat voor de kracht;
De z- geeft aan dat de zwaartekracht gelijk is aan de massa *, de valversnelling, die vergelijkbaar is op aarde met ongeveer 9,81 m/s².
 

De Ontdekking

De zwaartekracht werd als eerste ontdekt en gedefinieerd door Isaac Newton. Veel mensen denken dat hij de zwaartekracht heeft bedacht toen een appel van de boom viel; maar

"Als een appel van de boom losraakt, valt hij altijd recht naar beneden en nooit eens omhoog of schuin omlaag. Dat heeft een eenvoudige oorzaak: de zwaartekracht. Alles wat massa heeft – een boek, een planeet, een mens, noem maar op – heeft zwaartekracht. Anders gezegd: alle voorwerpen – groot en klein – trekken elkaar aan. Nu heeft een planeet natuurlijk een veel grotere aantrekkingskracht dan een appel. Vandaar ook dat die appel naar de aarde lijkt te vallen. Toch is het zo dat de aarde ook naar de vallende appel toe beweegt. Maar omdat de aarde heel groot en zwaar is, komt zij bijna niet van haar plek. In de praktijk kun je dus gewoon zeggen dat de aarde stilstaat."

Het is opmerkelijk dat wanneer iemand een appel ziet vallen uit een boom op het idee komt dat dit met een bepaalde kracht te maken heeft.

Newton zag geen appel vallen uit de boom, maar hij zag een komeet in oktober 1680 op een mooie heldere avond en de komeet verdween opeens achter de zon. In december verscheen de komeet weer en hij vroeg zich af of het om 1 of 2 kometen ging. Als het er 1 zou zijn, zou de komeet in een baan om de zon gevlogen zijn. Als het er 2 zouden zijn dan zouden er 2 kometen zijn verschenen in een korte tijd . Dit is erg onwaarschijnlijk. Newton startte met een meting, zodra de komeet weer verscheen. Deze meting duurde maandenlang. Uiteindelijk kwam hij tot de conclusie dat het om een kracht ging en hij noemde deze kracht "Gravity" (de zwaartekracht).

De Wet Uiteengezet

Zoals ik al heb geschreven is de standaard formule voor de zwaartekracht :
F_z=mg\!

Hierin staat de m voor de massa en g voor de valversnelling, deze formule is oorspronkelijk ontstaan uit:
F =G \frac{m_1 m_2}{r^2}
  • F = zwaartekracht tussen twee voorwerpen (in Newton)
  • m1 = massa van het eerste voorwerp (in kg)
  • m2 = massa van het tweede voorwerp (in kg)
  • r = afstand tussen de zwaartepunten van die voorwerpen 
  • (in m)G = gravitatieconstante = 6,67428 +/- 0,00067 × 10-11 Nm2 kg-2
Bestand:Universal gravitation.svg

Nieuwe Ontdekking!

Newton en Einstein hebben theorieën ontwikkeld, waarmee de zwaartekracht kan worden beschreven. Jarenlang zijn hun ideeën het uitgangspunt voor wetenschappers geweest. Newton en Einstein vertellen echter niets over de onderliggende processen van zwaartekracht. Erik Verlinde, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, heeft de basis hiervoor gelegd. Hij bekijkt de zwaartekracht vanuit een ander oogpunt en beschrijft de onderliggende processen.

Verlinde noemt als fundament van de zwaartekracht, en als uitgangspunt van zijn theorie, informatie over ruimte en materie.

Een belangrijk gegeven is ook waar de materie zich in de ruimte bevindt. 

Die informatie is voor te stellen als bits, nullen en enen, op de oppervlakte van een bol, waarin de materie zit. 

Van belang is niet wat die informatie is, maar wat de hoeveelheid is.

Het blijkt dat als een massa in de buurt komt van een andere massa, de hoeveelheid informatie verandert. Omdat er energie nodig is om de hoeveelheid informatie te veranderen, ontstaat er een kracht. De sterkte van de kracht wordt bepaald door de grootte van de energieverandering bij een kleine verplaatsing van de massa. Deze verandering kan relatief eenvoudig worden bepaald door de energie, die volgens Einstein gelijk is aan de massa. De massa is weer gelijk te verdelen over alle aanwezige bits op het oppervlak van de bol. Na enkele rekenstappen zien we hier de bekende zwaartekrachtwet van Newton. 


Met zijn theorie kijkt Verlinde verder dan de zwaartekracht. Hij wil een allesomvattende theorie ontwikkelen. Ook de snaartheorie wil Verlinde opnieuw bekijken. Hij probeert met zijn theorie een nieuw startpunt te ontwikkelen voor de snaartheorie. De snaartheorie gaat ervan uit dat elk van de vier fundamentele krachten in de natuurkunde (sterke en zwakke kernkracht, elektromagnetisch kracht en zwaartekracht) te maken heeft met een bepaald deeltje dat overeenkomt met een trillende snaar. Voor de zwaartekracht zou dit een graviton zijn.
 Kracht:  Relatieve Magnitude  Reikwijdte
 Zwaartekracht  100  1/r2
Newton

Newton werd geboren als enig kind van John Newton and Hannah Ayscough in Woolsthorpe-by-Colsterworth, een klein dorpje van Lincolnshire op 15 kilometer afstand van Grantham. Newton werd geboren op 4 januari 1643 en stierf op 20 maart 1727.

Newtons ouders waren redelijk welgestelde boeren. Zijn vader overleed drie maanden voor zijn geboorte. Hij werd te vroeg geboren en er werd verwacht dat hij zou overlijden. Hij krabbelde erboven op.
Toen hij pas twee jaar was, hertrouwde zijn moeder met de Anglicaanse priester Barnabas Smith, een rijke maar kinderloze weduwnaar, en zij trok  in bij haar nieuwe man in het dorp vlak ernaast, North Witham. Uit Newtons persoonlijke aantekeningen blijkt, dat hij de tweede man van zijn moeder gehaat heeft. Tot zijn zestiende jaar volgde hij zijn lagere en middelbare schoolopleiding in Grantham, waar hij bekend werd door zijn mooie mechanische modellen die hij maakte: poppenmeubels voor meisjes, een kar met handaandrijving voor de inzittenden, zonnewijzers, windmolens, vliegers met lantaarns.
Toen Isaac tien jaar was, werd zijn moeder voor de tweede maal weduwe en keerde ze terug naar Woolsthorpe. Uit deze periode houdt Isaac er een stiefbroer en twee stiefzussen aan over. Zijn moeder hoopte dat haar oudste zoon het landbouwbedrijf dat ze van haar tweede man had geërfd zou overnemen. Het boerenbedrijf boeide Isaac niet en hij  vroeg zijn moeder om verder te mogen studeren. Hij vertrok op zijn achttiende jaar (1660) naar Cambridge. De ontmoeting met de wiskundige Isaac Barrow maakte een diepe indruk op hem. Hij bestudeerde er onder andere de Elementen van Euclides, de Geometria van Descartes, en de Arithmetica infinitorum van Wallis en de Dialogo van Galilei.
 

Ontdekkingen

Newton schreef van 1684-1686 de "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" in het Latijn, ook wel bekend als de "Principia". Hierin beschrijft hij wat nu de wetten van Newton heten, waarmee hij de Ontdekker werd van de Klassieke mechanica, ook wel zwaartekracht. De wetten van Newton definiëren de basisbegrippen impuls (hoeveelheid beweging, massa × snelheid), kracht en massatraagheid in hun onderlinge samenhang waarmee, anders dan in de fysica van bijv. Aristoteles, een kwantitatieve beschrijving en voorspelling van beweging mogelijk is. Het centrale idee van de gravitatietheorie, dat lichamen met massa elkaar aantrekken, was volstrekt nieuw. Bovendien werd deze hypothese wiskundig geformuleerd.

Hij kon met al die wetten gecombineerd,de banen van planeten om de zon nauwkeurig berekenen. De empirische wetten voor planeetbanen, die Johannes Kepler al tussen 1609 en 1619 had ontdekt en geformuleerd als de wetten van Kepler, kregen hiermee een theoretische basis. De baan van de komeet van Halley, alsmede de vorm van de staart konden er ook mee worden verklaard.

De getijdenbewegingen kon Newton met dezelfde wetten verklaren, uit de aantrekkingskracht van de maan.

De door hem ontwikkelde nieuwe wiskunde, de differentiaalrekening, speelt ook in deze tijd een fundamentele rol.

Eerste wet: traagheid of inertie


Als de som van de krachten op een voorwerp nul is, dan is de versnelling ook nul. Een voorwerp beweegt dan met een constante snelheid in een rechte lijn, of het voorwerp verkeerd in rust.

Een andere formulering van de eerste wet: traagheid of inertie, is dat een voorwerp in een eenparig rechtlijnige beweging tot stand komt. Of het voorwerp verkeerd in rust.

Om de bewegingstoestand van een voorwerp te veranderen is een resulterende kracht nodig die groter is dan nul. De resulterende kracht is de optelsom van alle vectoriële krachten die op het voorwerp inwerken.

Tweede wet: hoofdwet van de mechanica

De verandering in beweging van een voorwerp is evenredig met de resulterende kracht die op het voorwerp wordt uitgeoefend. Deze verandering volgt de rechte lijn waarlangs de kracht werkt. Als de massa constant is volgt hieruit de wet:

waarbij de resulterende kracht in Newton voorstelt, m de massa in kilogram, en de versnelling in de richting van de kracht in . De tweede wet volgt logischerwijs uit de eerste wet, te weten het geval F = 0, a = 0.

Hiermee wordt de eenheid van kracht gedefinieerd in termen van massa, afstand en tijd: 1 N = 1 kg m/s².

Met "resulterende" kracht in een bepaald punt, wordt de netto kracht bedoeld die overblijft als alle krachten in dat punt bij elkaar zijn opgeteld, rekening houdend met grootte én richting.

Derde wet: actie en reactie


Als een voorwerp A een kracht uitoefent op een voorwerp B, dan oefent voorwerp B een even grote en tegengesteld gerichte kracht uit op A. Dit is de wet van behoud van energie, die beknopter wordt geformuleerd als 'actie = reactie'.

Erik Verlinde

Erik Peter Verlinde (Woudenberg, 21 januari 1962) is hoogleraar in de theoretische fysica aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de snaartheorie en hiermee samenhangende theorieën, zwaartekracht, zwarte gaten en kosmologie.

Op een symposium op het Spinoza-instituut op 8 december 2009 introduceerde hij een nieuwe theorie, waarmee zowel Newtons gravitatiewet als zijn tweede versnellingswet (F = m*a) op betrekkelijk eenvoudige wijze kunnen worden afgeleid, uit verschillen in informatiedichtheid in de lege ruimte tussen twee massa's en daarbuiten. In deze theorie is de zwaartekracht niet langer een fundamentele kracht, maar is die kracht het resultaat van een diepere microscopische realiteit op kwantummechanisch niveau. Zelf vergelijkt Verlinde het met de luchtdruk: de moleculen waaruit het gas bestaat kennen zelf geen luchtdruk, dit is louter een eigenschap van het gas.

Interessant gegeven hierbij is dat tot op heden (2009) noch het Higgs-deeltje (dat andere elementaire deeltjes hun massa geeft), noch het graviton (dat de zwaartekracht zou overbrengen) experimenteel zijn aangetoond.

Erik is de een-eiige tweelingbroer van Herman Verlinde, eveneens snaartheoreticus, en hoogleraar theoretische fysica aan de gerenommeerde Princeton-universiteit, waar ook Erik een tijd lang hoogleraar is geweest.
 

Comments